Korporatīvās finanses

FINANSĒJUMA PIESAISTE                                                  

Viens no būtiskākajiem biznesa attīstības stūrakmeņiem ir finansējuma pieejamība. 

FinLab sniedz atbalstu uzņēmumiem un citiem aizņēmējiem visos jautājumos par aizdevumu un kapitāla piesaisti.

FinLab komandas pieredze banku un konsultāciju nozarē palīdzēs uzņēmumam piesaistīt nepieciešamo finansējumu, izvēloties piemērotākos finansējuma veidus un  nodrošinās kompetentu komunikāciju ar potenciālo finansētāju.

Mēs strādājam ar sekojošu finansējuma avotu piesaisti:

 • Kredītiestāžu finanšu instrumenti
 • Riska kapitāla finanšu instrumenti
 • ES struktūrfondu finanšu instrumenti
 • Valsts atbalsta instrumenti
 • Privātu investoru piesaiste
 • Mezanīna aizdevumu piesaiste

UZŅĒMUMU PĀRDOŠANA, APVIENOŠANA, IEGĀDE     

Brīdī, kad uzņēmuma īpašnieki vai vadība pieņem lēmumu pirkt, pārdot vai apvienot uzņēmumus, būtiski piesaistīt kompetenci, kas ļauj šiem darījumiem pievienot maksimālu vērtību.

FinLab komandas pieredze un zināšanas Uzņēmumu pārdošanā, apvienošanā un iegādē ļauj klientiem piedāvāt pilnu šo darījumu vadību, atvieglojot uzņēmuma vadībai un īpašniekiem šos procesus. 

FinLab pakalpojums ietver:

 • Darījuma stratēģijas izstrādi
 • Uzņēmuma vērtības noteikšanu
 • Uzņēmuma padziļinātas izpētes ziņojuma sagatavošanu
 • Mārketinga materiālu sagatavošanu
 • Potenciālo pircēju vai investīciju objektu atlasi
 • Pārrunu procesa veikšanu
 • Juridisko dokumentu sagatavošanu
 • Darījuma noslēgšanu

PADZIĻINĀTA IZPĒTE  (PĀRDEVĒJA PUSE)                              

Kad tiek pārdots bizness vai tā daļa, ir būtiski potenciālajam pircējam sagatavot visaptverošu informācijas materiālu par uzņēmuma darbību un finansiālo stāvokli, kurā tiek atbildēti potenciālo pircēju interesējošie jautājumi.

Neatkarīgi sagatavota uzņēmuma Padziļināta izpēte nodrošina gan komfortu sarunās ar potenciālo pircēju, jo spējat argumentēti atbildēt uz pircēju jautājumiem, gan iespēju saņemt maksimālo cenu par uzņēmumu, jo dokumentāli spējat pamatot vēlamo pārdošanas cenu. 

FinLab komandas sagatavota Padziļinātas izpētes memoranda gadījumā, pircējam zūd iespējas cenas samazināšanai aizbildinoties ar neskaidrību par kādu uzņēmuma darbības aspektu.

Padziļinātas izpētes memorands ietver šādas būtiskas nodaļas:

 • Uzņēmuma apraksts
 • Uzņēmuma esošā darbības, aktīvu, saistību un rentabilitātes apraksts un analīze
 • Finanšu prognozes un uzņēmuma nākotnes attīstības perspektīvu apraksts un analīze
 • Citi būtiski aspekti


VĒRTĒJUMU VEIKŠANA                                                               

Nereti uzņēmuma īpašniekiem vai vadībai rodas nepieciešamība noskaidrot uzņēmuma, daļas no uzņēmuma aktīvu vai saistību vērtību.

FinLab ir specializējies uzņēmumu, to aktīvu un saistību novērtēšanā, sniedzot kompetentu neatkarīgu viedokli par to vērtību.

Visbiežāk šis pakalpojums  nepieciešamas, lai noteiktu argumentētu uzņēmuma vērtību, veicot sekojošas darbības:

 • Noteiktu pārdošanas cenu potenciālajam pircējam
 • Vienam īpašniekam izpērkot citu īpašnieku daļas
 • Riska kapitāla vai investoru piesaistes gadījumā, lai vienotos par potenciālo daļu sadalījumu
 • Izprastu vai cena par kādu tiek plānots  iegādāties citu uzņēmumu ir pamatota
 • Novērtētu meitas uzņēmuma vērtību, tās korektai atspoguļošanai uzņēmuma bilancē
 • Ieguldītu uzņēmumu vai tā daļu cita uzņēmuma pamatkapitālā, tādā veidā palielinot šī uzņēmuma pamatkapitālu
 • Kapitalizētu uzņēmuma saistības,  tādā veidā uzlabojot uzņēmuma maksātspēju un pašu kapitāla bāzi.

PADZIĻINĀTA IZPĒTE (PIRCĒJA PUSE)                                      

Brīdī, kad tiek pieņemts lēmumus iegādāties kādu konkrētu uzņēmumu, būtiski pārliecināties, ka tiks nopirkts tas, ko vēlaties iegūt.

Lai par to pārliecinātos, nepieciešams veikt uzņēmuma Padziļinātu izpēti jeb Due Diligence, kuras rezultātā tiek pārbaudīti visi darījuma kontekstā izvirzītie pieņēmumi, plāni un cerības.

FinLab komandas sagatavotais Padziļinātas izpētes ziņojums ļaus pārliecināties par to, ka tiek iegādāts tieši tas ko plānojat un nesaskarties ar nepatīkamiem pārsteigumiem pēc iegādes darījuma pabeigšanas.

Klients var izvēlēties, vai veikt pilnu vai limitēta apjoma (klienta definētu jautājumu) Padziļinātu izpēti jeb Due Diligence, pārbaudot tikai neskaidros jautājumus. 

FinLab piedāvā sagatavot sekojošus Padziļinātas izpētes jeb Due Diligence ziņojumus: 

 • Pilna vai limitēta apjoma Finanšu Due Diligence
 • Pilna vai limitēta apjoma Nodokļu Due Dilligence
 • Pilna vai limitēta apjoma Juridisko Due Diligence


 .