ES fondu piesaiste

ES FONDU PROJEKTU IZSTRĀDE UN ADMINISTRĀCIJA       

FinLab komanda jau vairāk kā 6 gadus nodarbojas ar Eiropas Savienības fondu piesaisti, kas daudziem uzņēmumiem, dažādās nozarēs ļāvis piesaistīt finansējumu izaugsmei un attīstībai.

FinLab piedāvā projekta vadības atbalstu sākot no biznesa idejas līdz projekta pilnīgai īstenošanai. FinLab speciālistu izstrādātie projekti vienmēr balstīti uz rūpīgu pretendenta un nozares analīzi, detalizētu projekta izklāstu un pamatotiem finanšu aprēķiniem.

FinLab komandas piesaistītais struktūrfondu finansējuma apjoms pārsniedz 25 MEUR.

 Mūsu pakalpojums ietver:

 • Projekta stratēģijas izstrādi
 • Projekta un pieteikumu sagatavošanu
 • Papildus iesniedzamo dokumentu koordinēšanu
 • Publisko iepirkumu organizēšanu
 • Projekta regulāro atskaišu sagatavošanu
 • Projekta uzraudzību un konsultācijas
 • Noslēguma atskaites izstrādi
 • Komunikāciju ar administrējošo iestādi

ZM PĀRZIŅĀ ESOŠĀS ATBALSTA PROGRAMMAS                 

Zemkopības ministrijas (ZM) pārziņā ir ES fondu programmas, kas, galvenokārt, saistītas ar lauksaimniecības un zivsaimniecības uzņēmumu attīstību, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādi un pārtikas produktu ražošanu.

2014.-2020.gada plānošanas periodam kopējais pieejamais budžets šī aktivitātēm ir 1 714 MEUR (lauku attīstībai – 1 530 MEUR, zivsaimniecības attīstībai – 184 MEUR). ZM programmas administrē Lauku atbalsta dienests (LAD).

Uzņēmējiem pieejamas sekojošas programmas:

 • Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās (335  MEUR)
 • Atbalsts ieguldījumiem meliorācijas sistēmās (85 MEUR)
 • Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē (80 MEUR)
 • Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība (99 MEUR)  
 • Atbalsts akvakultūrai (46 MEUR)
 • Atbalsts zvejniecībai (42 MEUR)
 • Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un tirdzniecība (54 MEUR)
 • Citas programmas

EM PĀRZIŅĀ ESOŠĀS ATBALSTA PROGRAMMAS                 

Ekonomikas ministrijas (EM) pārziņā ir atbalsta programmas, kas vērstas uz inovāciju ieviešanu un konkurētspējas palielināšanu uzņēmumos, kā arī energoefektivitātes veicināšanu gan industriālos objektos, gan publiskā sektora un dzīvojamās ēkās. 

2014.-2020.gada plānošanas periodā kopējais pieejamais finansējuma apjoms sasniedz 764 MEUR. Turpmāk EM programmas administrēs gan Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), gan Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA).

Uzņēmējiem pieejamas šādas programmas:

 • Kompetences centri (102 MEUR)
 • Industriālo zonu attīstība (22 MEUR)
 • Ārējo tirgu apgūšana (32 MEUR)
 • Tehnoloģiju akseleratori (20 MEUR)
 • MVK izveide un attīstība (61 MEUR)
 • Biznesa inkubatori (31 MEUR)
 • Latvija kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana un pasākuma piesaiste (20 MEUR)
 • Energoefektivitāte industriālos objektos (33 MEUR)
 • Atjaunojamo energoresursu izmantošana centralizētajā siltumapgādē un siltumtrašu energoefektivitāte (53 MEUR)
 • Citas programmas


 IZM PĀRZIŅĀ ESOŠĀS ATBALSTA PROGRAMMAS               

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārziņā ir atbalsta programmas, kas vērstas uz izglītības, pētniecības un attīstības veicināšanu, tostarp investīcijas tiek sniegtas projektiem, kas vērsti uz sadarbības veicināšanu starp zinātniskajām institūcijām un komersantiem inovatīvu risinājumu izstrādei. 

2014.-2020.gada plānošanas periodam kopējais pieejamais finansējums paredzēts 785 MEUR apmērā. Jaunajā plānošanas periodā IZM programmas administrēs Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA) un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 

Uzņēmējiem kā mērķa grupas pārstāvjiem pieejamas šekojošas programmas:

 • Praktiskas ievirzes pētījumi (77 MEUR)
 • Inovāciju granti studentiem (34 MEUR)
 • Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana (15 MEUR)
 • P&A infrastruktūras attīstīšana (100 MEUR)

VARAM PĀRZIŅĀ ESOŠĀS ATBALSTA PROGRAMMAS         

Vides aizsardzības un attīstības ministrijas (VARAM) atbalsta prioritātes ir reģionālā attīstība, vides resursu pārvaldība, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 

VARAM pārziņā esošās programmas sniedz atbalstu ieguldījumiem vides uzlabošanā un klimata pārmaiņu mazināšanā.  Jaunajā plānošanas periodā VARAM programmas administrē Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA).

Uzņēmējiem pieejamas šādas programmas:

 • Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība (297 MEUR)
 • Uzņēmējdarbību veicinošas publiskās infrastruktūras attīstība Baltijas jūras piekrastē (46 MEUR)
 • Uzņēmējdarbību veicinošas publiskās infrastruktūras attīstība Austrumu pierobežā (68 MEUR)
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība (142 MEUR)
 • Atkritumu pārstrādes un reģenerācijas infrastruktūras attīstība (88 MEUR)
 • Vides monitoringa un kontroles nodrošināšana un sabiedrības zaļās apziņas veidošana (25 MEUR)
 • Dabas objektu aizsardzības un apskates infrastruktūras attīstība, biotopu atjaunošana (19 MEUR)
 • Citas programmas

 

CITAS ES FONDU ATBALSTA PROGRAMMAS                         

Uzņēmēji var saņemt atbalstu arī citās Kopienas līmeņa vai Eiropas teritoriālās sadarbības programmās. Īstenojot šādus starptautiskus sadarbības projektus, uzņēmēji var veikt pētniecības un attīstības aktivitātes, realizēt pieredzes apmaiņas pasākumus vai veidot cita veida sadarbību starp dalībvalstīm un trešajām valstīm. 

Programmas pieteikums sākotnēji tiek iesniegts Latvijas atbildīgajām institūcijām, kas pēc tam to nodod izvērtēšanai Eiropas Komisijā.

Uzņēmējiem pieejamas šādas atbalsta programmas:

 • Pētniecības un inovāciju programma Horizon 2020 (80 000 MEUR)
 • Informatīvie un veicināšanas pasākumi
 • LIFE (visā ES - 3 456 MEUR)
 • Pārrobežu sadarbības programmas (93,6 MEUR)
 • Norvēģijas finanšu instrumenta programmas


 .