Biznesa konsultācijas

BIZNESA PLĀNS                                                                            

FinLab komanda uzskata, ka jebkurā nozarē, kurā darbojās uzņēmums, tā izaugsme ir atkarīga no uzņēmuma kompetences. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, šo kompetenci vēlams apkopot strukturētā un pārdomātā Biznesa plānā. 

Atbilstoši Biznesa plāna mērķa auditorijai tos iespējams iedalīt divās kategorijās:

 • Biznesa plāns uzņēmuma iekšējām vajadzībām, lai nospraustu uzņēmuma attīstības mērķus, izprastu nepieciešamos resursus, kuri nepieciešami mērķu sasniegšanai un pārbaudītu projektu attīstību.  
 • Biznesa plāns ārējām vajadzībām  – iesniegšanai potenciālajiem investoriem, bankām, riska kapitāla fondiem, LIAA un citās institūcijās, lai iepazīstinātu sadarbības partnerus ar uzņēmumu un argumentētu izstrādātā Biznesa plāna dzīvotspēju.

FinLab komanda ir uzkrājusi būtisku pieredzi Biznesa plānu izstrādē. Sagatavotie plāni iekļauj šādas būtiskākās nodaļas: 

 • Uzņēmuma apraksts
 • Uzņēmuma esošo produktu, situācijas, aktīvu, saistību, rentabilitātes apraksts un analīze
 • Konkurences un tirgus stāvoklis
 • Plānotās darbības aprakstu un pamatojumu
 • Finanšu prognozes un nākotnes attīstības perspektīvas
 • Citi būtiski aspekti

FINANŠU APRĒĶINI                                                                     

Cilvēki mēdz teikt, ka visu nevar novērtēt skaitļos, FinLab tam nepiekrīt, mūsuprāt, ik vienu lietu uzņēmējdarbībā iespējams izteikt uz aprēķiniem balstītos argumentos.

Lai spētu radīt savam biznesam atbilstošu finanšu attīstības modeli, nākas saskarties ar dažnedažādiem sarežģītiem aprēķiniem, kurus vēlams uzticēt ekspertiem, kas ar to nodarbojās ikdienā un tā veikšanā ir uzkrājuši būtisku pieredzi, tādā veidā ietaupot uzņēmuma vadības laiku un ļaujot izvairīties no potenciālām kļūdām.

FinLab komanda palīdzēs sagatavot pamatotus un argumentētus Finanšu aprēķinus, balstoties uz uzņēmuma vēsturisko darbību, vadības informāciju, tirgus situāciju un nākotnes attīstības perspektīvām, lai konsultētu uzņēmumu par iegūtajiem rezultātiem, kā arī sniegtu vērtīgus padomus turpmākajai uzņēmuma attīstībai. 

FinLab piedāvā sekojošus populārākos Finanšu aprēķinus:

 • Produktu vai pakalpojumu pašizmaksas aprēķins
 • Īstermiņa un ilgtermiņa finanšu prognožu sagatavošana
 • Finanšu prognožu jūtīguma analīze
 • Izmaksu samazināšanas iespēju analīze
 • Investīciju atdeves aprēķini
 • Nepieciešamā apgrozāmā kapitāla aprēķini
 • Kredītspējas aprēķini
 • Citi  Finanšu aprēķini

BIZNESA MODEĻA IZSTRĀDE                                                     

Biznesā regulāri notiek izmaiņas, uz kurām uzņēmumam jāspēj dinamiski reaģēt, lai stiprinātu tā konkurētspēju un spētu izmanot tirgus piedāvātās iespējas.  

To iespējams sasniegt izstrādājot uzņēmumam atbilstošu Biznesa modeli, kurā iekļauti visi komerciālie un finanšu aspekti un dzinējspēki.  

FinLab uzskata, ka Biznesa modeļa izstrāde jāuztic profesionāļiem ar plašu pieredzi, jo tikai tādā veidā var izvairīties no nezināmiem draudiem un kļūdām, kas var traucēt izvirzīto mērķu sasniegšanai un veiksmīgai biznesa attīstībai. 

FinLab profesionāli veiks:

 • Uzņēmumam piemērota Biznesa modeļa izstrādi
 • Potenciālo klientu/piegādātāju definēšanu un analīzi
 • Tirgus izpēti, produktu un pakalpojumu rentabilitātes analīzi
 • Konkurentu identificēšanu un analīzi
 • Darbības plānošanu un prognozēšanu
 • Finanšu aprēķinus un modelēšanu
 • Produkta vai pakalpojuma iespējamās cenas un/vai pašizmaksas noteikšanu

NOZARES UN TIRGUS PĒTĪJUMI                                                

Nepārtraukti mainoties ekonomiskai situācijai valstī, Eiropā un Pasaulē, uzņēmuma vadībai jābūt informētai par jaunākajām tendencēm pārstāvētajā nozarē, lai savlaicīgi reaģētu uz kompānijai nevēlamiem faktoriem vai spētu izmantot tirgus piedāvātās iespējas. 

FinLab komandas pieredze liecina, ka plašas zināšanas par biznesa dzinējspēkiem, vidi, tirgu, konkurentiem un klientiem veido veiksmīgu biznesa pamatu. FinLab komandas zināšanas ļaus uzņēmumiem apzināt nozares iespējas un potenciālu, kā arī nekavējoties identificēt potenciālos draudus, kas var negatīvi ietekmēt veiksmīgu uzņēmuma darbību. 

FinLab analītiķi objektīvi izstrādās:

 • Pilna apjoma nozares pētījumu
 • Tirgus ietilpības, nozares dzinējspēku un to mijiedarbības analīzi
 • Nozares attīstības tendenču analīzi
 • Konkurences līmeņa analīzi
 • Nozīmīgāko konkurentu produktu un pakalpojumu cenas un biznesa modeļu analīzi
 • Apskatu par konkurentu attīstības tendencēm un iespējamās konkurences izmaiņām nākotnē


 .